O B A V E Š T E NJ E


OVIM PUTEM OBAVEŠTAVAMO SVE ČLANOVE KOJI DO SADA NISU STEKLI UVERENJE O POLOŽENOJ OSNOVNOJ PLANINARSKOJ OBUCI , KAO I OSTALE ZAINTERESOVANE , DA ĆE SE PRVI ČAS KURSA ODRŽATI 21.02.2019. (ČETVRTAK) U KLUPSKIM PROSTORIJAMA U MAKEDONSKOJ 17 SA POČETKOM U 19 h. KANDIDATI KOJI NISU ČLANOVI KLUBA DUŽNI SU DA SE UČLANE DO KRAJA OBUKE.U NASTAVKU JE ODLUKA SA SVIM DETALJIMA O ODRŽAVANJU OSNOVNE PLANINARSKE OBUKE.

Na sednici upravnog odbora KP“ZRENJANIN“ održanoj 29.11.2018. , a na osnovu Programa planinarskog osposobljavanja i usavršavanja , koji je UO PSS usvojio 09.09.2015 godine. , donesena je

O D L U K A


o organizovanju Osnovne planinarske obuke prema sledećim referencama:
PROGRAM OSNOVNE OBUKE:

R.br.

Nastavna jedinica

Teoretski deo (sat)

Praktični deo (sat)

1.

Istorija planinarstva

1

 

2.

Planinarska organizacija

1

 

3.

Priprema za odlazak u planinu

1

 

4.

Oprema

1

 

5.

Kretanje u planini

1

1

6.

Osnove topografije

1

1

7.

Osnove meteorologije

0.5

0.5

8.

Planinarska etika,pravila ponašanja,zaštita prirode i Pravilnik o bezbednosti I odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti

1

 

9.

Opasnosti

1

 

10.

Prva pomoć (ustanovljavanje da li je povređeni u svesnom stanju; koma položaj ; masaža srca i veštačko disanje; tačke na telu za zaustavljanje krvarenja

1

1


PREDAVAČI:

R.br.

Ime i Prezime

Zvanje

Redni broj nastavne jedinice

1.

Ljubomir Popov

Vodič-mentor M.B.96

2 ; 8

2.

Milan Milojević

Vodič III kategorije M.B.470

1 ; 5

3.

Aleksandra Todorov

Vodič III kategorije M.B.647

4 ; 9

4

Skokin Miodrag

Operativni trener planinarsva

3

5

Nenad Mišković

Član GSS br.912

10

6

Jadranka Kostovski

Član kluba

6 (obuka na GPS uređaju)

7

Aleksandra Milojević

Član kluba

6

8

Vasika Stefanjesko

Član kluba

7

MESTO IZVOĐENJA OBUKE:

Rbr.

Prostor za izvođenje obuke

R.br. nastavne jedinice(teoretski deo)

R.br. nastavne jedinice(praktični deo)

1

Prostorije kluba (Makedonska 11, drugi sprat)

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 10

10

2

Beljanica

 

5 ; 6 ; 7

VREME IZVOĐENJA OBUKE:
U dogovoru sa kandidatima , teoretski deo će se održavati jednom nedeljno po jedan ili dva sata u večernjim satima u toku meseca februara i marta 2019 godine.Sav praktični deo će se održati jednokratno,na planinarskoj turi po Beljanici, po završetku teoretskog dela, u martu ili aprilu 2019 godine (najverovatnije 30.-31.2019.) .

NAČIN PROVERE ZNANJA:
Provera znanja se sastoji od:
1. testa,
2. usmenog i praktičnog dela ispita.
Ispitivači su gore imenovani predavači.
Kandidat je položio ispit, ako je odgovorio na najmanje 60% pitanja iz testa, usmenog i praktičnog dela ispita.
Test se polaže po završetku teorijskog predavanja.
Usmeni i praktični deo ispita se izvode kao jedna celina po završetku zajedničke ture , nakon povratka sa terena.
Uspešnim završetkom osnovne obuke stiče se uverenje o uspešnom završetku osnovne obuke, čime kandidat potvrđuje da je upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji , te mu se omogućava dalje pohađanje viših i stručnih obuka na nivou stručnih komisija i specijalizovanih službi.

ORGANIZATOR:
KP“Zrenjanin“ se kao organizator obuke obavezuje da za potrebe vođenja jedinstvenog registra , dostaviti Komisiji za planinarsko obrazovanje PSS , sledeću dokumentaciju:
1.program obuke sa nastavnim jedinicama
2.izveštaj po danima aktivnosti (teorijske i praktične obuke na terenu)
3.zahtev za izdavanje jednoobraznog uverenja za osnovnu obuku,
Komisija u roku od 15 dana od dana prijema zahteva , organizatoru dostavlja jednoobrazno uverenje, čime KP“Zrenjanin“ zavšava Osnovnu planinarsku obuku
po ovoj odluci.
Organizator zadržava pravo na izmene u delu koji se odnosi na predavače , mesto izvođenja obuke i vreme izvođenja obuke , a u skladu sa nepredviđenim okolnostima , ili okolnostima koje omogućavaju lakše , jednostavnije i bezbednije izvođenje obuke.

NAPOMENA:
Shodno čl.25 statuta PSS i čl.14 , tač.12 statuta K.P.“Zrenjanin“ , članovi kluba su obavezni da završe osnovnu planinarsku obuku!

U Zrenjaninu, Predsednik kluba,Milan Milojević
21.01.2019.