Ovim putem obaveštavamo sve članove koji do sada nisu stekli uverenje o položenoj osnovnoj planinarskoj obuci, kao i ostale zainteresovane, da će se prvi čas kursa održati u četvrtak 13.02.2020. u klupskim prostorijama u Makedonskoj 11 sa početkom od 19 h.Kandidati koji nisu članovi kluba dužni su da se učlane do kraja obuke .U nastavku je odluka sa svim detaljima o održavanju osnovne planinarske obuke.

Na sednici upravnog odbora KP"Zrenjanin" održanoj 18.12.2019. , a na osnovu Programa planinarskog osposobljavanja i usavršavanja , koji je UO PSS usvojio 09.09.2015 godine , donesena je

                                                               O D L U K A

o organizovanju Osnovne planinarske obuke prema sledećim referencama:

PROGRAM OSNOVNE OBUKE:

R,br.         Nastavna jedinica                                   Teoretski deo (sat)              Praktični deo (sat)

1.              Istorija planinarstva                                               1

2.              Planinarska organizacija                                        1

3.              Priprema za odlazak u planinu

4.              Oprema                                                                    1

5.              Kretanje u planini                                                    1                                           1

6.              Osnove topografije                                                 1                                           1

7.              Osnove meteorologije                                          0,5                                         0,5

8.              Planinarska etika,pravila ponašanja,                     1

                 zaštita prirode i Pravilnik o bezbed-

                 nosti i odgovornosti u izvođenju

                 planinarskih akcija   

9.              Opasnosti                                                                 1

10.            Prva pomoć(ustanovljavanje da li                         1                                           1

                 je povređeni u svesnom stanju;

                 koma položaj; masaža srca i veš-

                 tačko disanje; tačke na telu za zaus-

                 tavljanje krvarenja

PREDAVAČI:

R.br.         Ime i prezime                           Zvanje                                                                       R.br.nastavne jedinice

1.             Ljubomir Popov                        Vodič II kategorije M.B.96                                      2 ; 8

2.             Milan Milojević                          Vodič III kategorije M.B.470                                   1 ; 5

3.             Aleksandra Todorov                 Sportski vodič III kategorije M.B.647                    4 ; 9

4.             Miodrag Skokin                        Trener planinarstva "C"190038                             3

5.             Nenad Mišković                         Član GSS br,912                                                     10

6.             Jadranka Kostovski                   Iskusni član kluba                                                    6 (GPS obuka)

7.             Aleksandra Milojević                Iskusni član kluba (kurs iz pl.orijentacije)              6

8.             Vasika Stefanjesko                    Član kluba                                                                 7

MESTO IZVOĐENJA OBUKE:

R.br.        Prostor za izvođenje obuke     R.br.nastavne jedinice(teorija)     R,br.nastavne jedinice(praksa)

1.            Klupske prostorije                     1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10                                  10

               Makedonska 11

               drugi sprat

2.            Homoljske planine                                                                                                       5 ; 6 ; 7

VREME IZVOĐENJA OBUKE:

U dogovoru sa kandidatima,teoretski deo će se održati jednom nedeljno po jedan ili dva sata u večernjim satima tokom meseca februara i marta. Praktični deo će se održati 28 i 29.marta na Homoljskim planinama,

NAČIN PROVERE ZNANJA:

Provera znanja se sastoji od:

1.testa

2.usmenog i praktičnog dela

Ispitivači su gore imenovani predavači.

Kandidat je položio ispit , ako je tačno odgovorio na najmanje 60% pitanja iz testa, usmenog i praktičnog dela ispita.

Test se polaže po završetku teorijskog i praktičnog dela obuke.

Usmeni i praktični deo ispita se izvode kao jedna celina po završetku zajedničke planinarske ture.

Uspešnim završetkom osnovne planinarske obuke , stiče se uverenje , čime kandidat potvrđuje da je upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji, te mu se omogućava dalje pohađanje naprednijih i stručnih obuka na nivou stručnih komisija i specijalizovanih službi,

ORGANIZATOR:

KP"Zrenjanin" se kao organizator obuke obavezuje da za potrebe vođenja jedinstvenog registra, dostavi Komisiji za planinarsko obrazovanje PSS, sledeću dokumentaciju;

1. program obuke sa navedenim jedinicama

2. izveštaj po danima aktivnosti (teorijske i praktične obuke na terenu)

3. zahtev za izdavanje jednoobraznog uverenja za osnovnu obuku

Komisija u roku od 15 dana od dana prijema zahteva , organizatoru dostavlja jedinstveno uverenje, čime KP"Zrenjanin" završava Osnovnu planinarsku obuku po ovoj odluci.

Organizator zadržava pravo na izmene u delu koji se odnosi na predavače, mesto izvođenja obuke i vreme izvođenja obuke, a u skladu sa nepredviđenim okolnostima, ili okolnostima koje omogućavaju lakše,jednostavnije i bezbednije izvođenje obuke.

NAPOMENA:

Shodno čl.25 statuta PSS i čl.14,tač.12 statuta K.P."Zrenjanin" , članovi kluba su obavezni da završe osnovnu planinarsku obuku !

U Zrenjaninu, 14.01.2020.