Osnovna planinarska obuka

Godišnji plan akcija za 2021.
March 4, 2021
Prikaži sve:

OVIM PUTEM OBAVEŠTAVAMO SVE ČLANOVE KOJI DO SADA NISU STEKLI UVERENJE O POLOŽENOJ OSNOVNOJ PLANINARSKOJ OBUCI , KAO I OSTALE ZAINTERESOVANE , DA ĆE SE PRIJAVA ZA KURS ODRŽATI 23.02.2021. GODINE U (UTORAK) U KLUPSKIM PROSTORIJAMA U MAKEDONSKOJ 11 SA POČETKOM U 18 h , U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKIM MERAMA  KOJE BUDU NA SNAZI , KADA ĆE POLAZNICI BITI OBAVEŠTENI O DETALJIMA. KANDIDATI KOJI NISU ČLANOVI KLUBA , DUŽNI SU DA SE UČLANE DO KRAJA OBUKE. U NASTAVKU JE ODLUKA SA SVIM DETALJIMA O ODRŽAVANJU OSNOVNE PLANINARSKE OBUKE.

Na sednici upravnog odbora KP”Zrenjanin” održanoj 03.12.2020. godine , a na osnovu Programa planinarskog osposobljavanja i usavršavanja , koji je UO PSS usvojio 09.09.2015. godine , donesena je

O D L U K A

o organizovanju Osnovne planinarske obuke prema sledećim referencama:

PROGRAM OSNOVNE OBUKE:

R.br.      Nastavna jedinica                                            Teoretski deo (sat)               Praktični deo (sat)

 1.          Istorija plninarstva                                                         1
 2.          Planinarska organizacija                                                1
 3.          Priprema za odlazak u planinu                                      1
 4.          Oprema                                                                         1
 5.          Kretanje u planini                                                          1                                           1
 6.          Osnova topografije                                                       1                                           1
 7.         Osnova meteorologije                                                  0,5                                        0,5
 8.         Planinarska etika,pravila ponašanja,zaštita                    1

prirode,Pravilnik o bezbednosti i odgovor-

nosti u izvođenju planinarskih aktivnosti

 1.        Opasnosti                                                                        1
 2.      Prva pomoć(ustanovljavanje da li je povređeni              1                                            1

u svesnom stanju;koma položaj;masža srca i

veštačko disanje; tačke na telu za

zaustavljanje krvarenja

 

PREDAVAČI:

R.br.     Ime i prezime                     Zvanje                                                       Redni broj nastavne jedinice

 1.        Ljubomir Popov                Vodič-mentor M.B.96                                                 8 ; 9
 2.        Milan Milojević                 Vodič III kategorije M.B.470                                      1 ;  5 ; 3
 3.       Aleksandra Todorov           Vodič III kategorije M.B.647                                       2 ; 4
 4.       Nenad Mišković                 Član GSS br.912                                                           10
 5.       Jadranka Kostovski             Član kluba                                                       6 ( obuka GPS uređaju)
 6.       Aleksandra Milojević          Član kluba                                                                     6
 7.       Vasika Stefanjesko              Član kluba                                                                    7

 

MESTO IZVOĐENJA OBUKE:

R.br.    Prostor za izvođenje obuke                 redni broj nastavne jedinice      Redni broj nastavne jedinice

(teoretski deo)                  (praktični deo)

 1.      Prostorije kluba (makedonska 11)         1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10                  10

(drugi sprat)

 1.      Homolje (Ždrelo)                                                                                                5 ; 6 ; 7

 

VREME IZVOĐENJA OBUKE:

U dogovoru sa kandidatima , teoretski deo će se održavati jednom do dva puta nedeljno , po jedan ili dva sata u večernjem terminu u toku meseca februara i marta 2021 godine . Praktični deo će održati jednokratno na planinarskoj akciji po Homolju od 26-28 marta.

 

NAČIN PROVERE ZNANJA:

Provera znanja sastoji se od:

 1. testa
 2. usmenog i praktičnog dela ispita

Ispitivači su gore imenovani predavači.

Kandidat je položio ispit , ako je odgovorio na najmanje 60% pitanja iz testa , usmenog i praktičnog dela ispita.

Test se polaže po završetku teorijskog predavanja.

U smeni i praktični deo ispita se izvode kao jedna celina po završetku zajedničke ture .Kandidati koji zadovolje , stiču se uverenje o uspešnom završetku osnovne planinarske obuke .Uverenjem se potvrđuje da je kandidat upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji , te mu se omogućava  pohađanje viših i stručnih obuka na nivou stručnih komisija i specijalizovanih službi.

 

ORGANIZATOR:

KP”Zrenjanin” se kao organizator obuke obavezuje da za potrebe vođenja jedinstvenog registra , dostavi Komisiji za planinarsko obrazovanje PSS , sledeću dokumentaciju:

1.program obuke sa nastavnim jedinicama

2.izveštaj po danima aktivnosti

3.prijave za osnovnu planinarsku obuku

4.zahtev za izdavanje jednoobraznog uverenja

Komisija PSS u roku od 15 dana od dana prijema zahteva , organizatoru dostavlja jednoobrazno uverenje , koja se pojedinačno uručuje kandidatima čime KP”Zrenjanin” završava Osnovnu planinarsku obuku po ovoj odluci.

Organizator zadržava pravo na izmene u delu koji se odnosi na predavače , mesto i vrem izvođenja obuke , a u skladu sa epidemiološkom situacijom , nepredviđenim okolnostima ili okolnostima koje omogućavaju lakše , jednostavnije i bezbednije izvođenje obuke.

NAPOMENA:

Shodno čl.25 statuta PSS i čl.14,tač.12 statuta KP”Zrenjanin”, članovi kluba su obavezni da završe osnovnu planinarsku obuku!

 

U Zrenjaninu ,                                                              Načelnik (sportski direktor) kluba

09.02.2021.                                                                   Aleksandra Todorov