Obaveštenje o osnovnoj planinarskoj obuci

PEŠAČIMO I PLANINARIMO Zrenjanin – Belo Blato
January 19, 2023
Stazama Tarskih pejzaža
February 9, 2023
Prikaži sve:

O B A V E Š T E NJ E

OVIM PUTEM OBAVEŠTAVAMO SVE ČLANOVE KOJI DO SADA NISU STEKLI UVERENJE O POLOŽENOJ OSNOVNOJ PLANINARSKOJ OBUCI, KAO I OSTALE ZAINTERESOVANE, DA ĆE SE PRIJAVA ZA KURS ODRŽATI NA REDOVNOM SASTANKU 21. FEBRUARA 2023. GODINE U KLUPSKIM PROSTORIJAMA U MAKEDONSKOJ ULICI BR. 11 SA POČETKOM U 19h. KANDIDATI KOJI NISU ČLANOVI KLUBA DUŽNI SU DA SE UČLANE DO KRAJA OBUKE. U NASTAVKU JE ODLUKA SA SVIM DETALJIMA O ODRŽAVANJU OSNOVNE PLANINARSKE OBUKE.

Na sednici upravnog odbora KP “ZRENJANIN“ održanoj 3.12.2020. godine, a na osnovu Programa planinarskog osposobljavanja i usavršavanja, koji je UO PSS usvojio 09.09.2015. godine, donesena je

O D L U K A

o organizovanju Osnovne planinarske obuke prema sledećim referencama:

PLAN OBUKE
R.br Моdul Broj časova
Т PN UKUPNO
1. Pojam i istorija planinarstva 1 1
2. Planinarska organizacija i discipline 1 1
3. Poznavanje planina za planinare 1 1
4. Orijentacija u planini 1 1 2
5. Uticaj atmosfere na planinarske aktivnosti 1 1
6. Planinarski objekti i tereni 1 1
7. Planinarska oprema 1 1 2
8. Osnove tehnike kretanja 1 2 3
9. Opasnosti u planini i bezbednost planinara 1 1
10. Planinarska etika i zaštita planina 1 1
11. Osnove pružanja prve pomoći 1 1 2
UKUPNО 11 5 16
Т – teorijska nastava, PN – praktična nastava

PREDAVAČI:
R.br. Ime i Prezime Zvanje Redni broj nastavne jedinice
1. Ljubomir Popov Vodič-mentor M.B.97 6, 8, 9, 10
2. Aleksandra Todorov Vodič III kategorije M.B.647 1, 2, 3, 7
3. Katarina Aćin Vodič III kategorije M.B.887 4, 11
4. Vasika Stefanjesko Član kluba 5

VREME IZVOĐENJA OBUKE:
U dogovoru sa kandidatima, teoretski deo će se održavati jednom nedeljno po jedan ili dva sata u večernjim satima u toku meseca februara i marta 2023. godine. Sav praktični deo će se održati jednokratno na Fruškoj gori, po završetku teoretskog dela, termin će biti naknadno utvrđen.

NAČIN PROVERE ZNANJA:
Provera znanja se sastoji od:
1. testa,
2. usmenog i praktičnog dela ispita.
Ispitivači su gore imenovani predavači.
Kandidat je položio ispit, ako je odgovorio na najmanje 60% pitanja iz testa, usmenog i praktičnog dela ispita.
Test se polaže po završetku teorijskog predavanja.
Uspešnim završetkom osnovne obuke stiče se uverenje o uspešnom završetku osnovne obuke, čime kandidat potvrđuje da je upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji, te mu se omogućava dalje pohađanje viših i stručnih obuka na nivou stručnih komisija i specijalizovanih službi.

ORGANIZATOR:
KP “Zrenjanin“ se kao organizator obuke obavezuje da za potrebe vođenja jedinstvenog registra, dostaviti Komisiji za planinarsko obrazovanje PSS, sledeću dokumentaciju:
1. program obuke sa nastavnim jedinicama
2. izveštaj po danima aktivnosti (teorijske i praktične obuke na terenu)
3. zahtev za izdavanje jednoobraznog uverenja za osnovnu obuku,
Komisija u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, organizatoru dostavlja jednoobrazno uverenje, čime KP “Zrenjanin“ zavšava Osnovnu planinarsku obuku po ovoj odluci.
Organizator zadržava pravo na izmene u delu koji se odnosi na predavače, mesto izvođenja obuke i vreme izvođenja obuke, a u skladu sa nepredviđenim okolnostima, ili okolnostima koje omogućavaju lakše, jednostavnije i bezbednije izvođenje obuke.

NAPOMENA:
Shodno čl. 25 statuta PSS i čl. 14 , tač. 12 statuta KP “Zrenjanin“, članovi kluba su obavezni da završe osnovnu planinarsku obuku!